ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг(Редакція Договору чинна від 01 лютого 2023 року)

Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах, що відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України здійснює невизначеному колу осіб ФІЗИЧНА ОСОБА–ПІДПРИЄМЕЦЬ Мусіна Сабіна Рафіковна(надалі «Виконавець»), належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даному Договорі та вихідних або пов'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

 • 1.1.1. Акцепт – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічного договору.
 • 1.1.2. Клієнт – фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим Договором порядку до Виконавця, для отримання Послуг.
 • 1.1.3. Мобільний додаток – програмне забезпечення «G×Bar» для мобільних телефонів, доступне для завантаження з AppStore, за допомогою якого Клієнт може ознайомитись з переліком місць надання Послуг, дізнатись про доступні Послуги Виконавця, їх ціну, здійснити запис на надання Послуг, отримати іншу інформацію щодо Послуг і т.ін. Дані, вказані в Мобільному додатку, є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги.
 • 1.1.4. Послуги – послуги салонів краси, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем, визначається відповідно до даних прайс-листа Виконавця, що розміщений за місцем надання Послуг, а також на Сайті Виконавця та у Мобільному додатку.
 • 1.1.5. Публічний договір або Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Клієнтом щодо надання Послуг, текст та умови якого розміщені на Сайті Виконавця та доступні до ознайомлення за запитом Клієнта у місці надання Послуг;
 • 1.1.6. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://gbar.com.ua, за допомогою даних якої Клієнт може ознайомитись з переліком місць надання Послуг, дізнатись про доступні Послуги Виконавця, їх ціну, здійснити запис на надання Послуг, отримати іншу інформацію щодо Послуг і т.ін. Дані, розміщені на Сайті Виконавця, є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги;
 • 1.1.7. Сторони – спільне пойменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця.

1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, що вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту вчинення Клієнтом Акцепту даного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги за цінами Виконавця. Інформація про ціни Послуг розміщується на Сайті Виконавця, Мобільному додатку та доступна до ознайомлення за даними прайс-листа Виконавця безпосередньо у місці надання Послуг.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є вчинення Клієнтом Акцепту.

2.4. Акцепт Договору Клієнтом здійснюється шляхом погодження Клієнта з умовами даного Договору при використанні Сайту Виконавця, Мобільного додатку або при записі на надання Послуг засобами телефонного/електронного зв’язку чи безпосередньо у місці надання Послуг. Акцепт також може виражатись у формі вчиненням з боку Клієнта інших дій, спрямованих на отримання Послуг.

2.5. Договір укладається Сторонами без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Клієнт не може запропонувати свої умови Договору. Умови Договору рівнозначні для всіх Клієнтів Виконавця.

2.6. Договір, укладений Клієнтом за допомогою Акцепту, має юридичну чинність і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами Договору.

2.7. Звернення Клієнта щодо надання Послуг може здійснюватись одним з наступних способів:

 • а) за зверненням Клієнта безпосередньо за місцем надання Послуг;
 • б) за допомогою запису Клієнта на надання Послуг засобами телефонного чи електронного зв’язку (в т.ч. з використанням месенджерів);
 • в) шляхом здійснення Клієнтом запису на надання Послуг через Сайт Виконавця;
 • г) шляхом здійснення Клієнтом запису на надання Послуг через використанням Мобільного додатку;

2.8. Послуги надаються Виконавцем за адресами, інформація про які розміщена на Сайті Виконавця/Мобільному додатку (місця надання Послуг).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

 • 3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених Договором.
 • 3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг Послуг, що ним надаються.
 • 3.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця щодо Послуг.
 • 3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.
 • 3.1.5. Здійснювати запит додаткової інформації про Послуги шляхом звернення до Виконавця через засоби зв’язку, вказані на Сайті Продавця, або до представників Виконавця безпосередньо. Звертаючись до Виконавця з метою отримання Послуг Клієнт підтверджує, що з боку Виконавця йому була надана уся інформація, що була необхідна Клієнту для обрання конкретної Послуги.

3.2. Клієнт зобов’язується:

 • 3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору.
 • 3.2.2. Неухильно дотримуватися вимог Договору.
 • 3.2.3. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними Договором.

3.3. Виконавець має право:

 • 3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору.
 • 3.3.2. Отримувати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.
 • 3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання, за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що не вважатиметься неможливістю виконання цього Договору з вини Виконавця. При цьому Клієнту повертається вартість ненаданих Послуг у випадку здійснення попередньої оплати їх вартості Клієнтом.
 • 3.3.4. На власний розсуд встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності щодо Послуг тощо.
 • 3.3.5. З метою ефективного надання Послуг, здійснювати запит надання інформації від Клієнта, що необхідна для виконання Договору.
 • 3.3.6. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору.

3.4. Виконавець зобов’язується:

 • 3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору.
 • 3.4.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.
 • 3.4.3. Доводити до відома Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо шляхом розміщення такої інформації на Сайті Виконавця та/або Мобільному додатку та/або за місцем надання Послуг.
 • 3.4.5. В разі порушення правил надання послуг Клієнтом та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.
 • 3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення якості Послуг.

3.5. Перелік прав і обов'язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАЗУНКІВ

4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором визначається згідно Прайс-листа Виконавця, що розміщений в місці надання Послуг, а також на сайті Виконавця та у Мобільному додатку.

4.2. Оплата 100% вартості наданих Послуг здійснюється безпосередньо після їх надання за місцем надання послуг. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.

4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, за допомогою платіжних POS-терміналів або у готівковій формі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих Послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Клієнту під час надання Послуг.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.5.Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

5.6. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями/бездіяльністю самого Клієнта.

5.7. У разі нанесення матеріального збитку, псуванні або втрати майна з вини Клієнта, останній зобов'язаний відшкодувати Виконавцю вартість нанесених збитків.

5.8. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей під час надання Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта під час надання Послуг.

5.9. Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманих працівників, наявність у них належної фахової і кваліфікаційної підготовки, а також за їх дії/бездіяльність під час виконання ними трудових обов’язків.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Даний Договір є публічним, діє з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє до моменту його повного виконання або його відкликання Виконавцем в порядку, передбаченому п.6.3. Договору.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

6.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору і/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення відповідного повідомлення на Сайті Виконавця. Звертаючись до Виконавця для надання Послуг або вчиняючи Акцепт після внесення змін до цього Договору, Клієнт виражає згоду з такими змінами та погоджується на виконання умов Договору в новій редакції. У разі відкликання Договору Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем.

6.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, взятих на себе в період його дії.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку згідно з чинними правилами судочинства.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1 Акцептуючи даний Договір, Клієнт, дає дозвіл на збір, обробку, зберігання Виконавцем персональних даних Клієнта та їх розповсюдження Виконавцем у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» з метою забезпечення можливості виконання умов цього Договору, для проведення взаєморозрахунків, а також для можливості попереднього бронювання часу для надання Послуг Клієнту і інформування Клієнта про час запису для надання Послуг та рекламні пропозиції Виконавця. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Клієнт має право відкликати дану згоду на збір, обробку, зберігання персональних даних шляхом подання заяви Виконавцю (подання такої заяви можливо в паперовій формі за місцем надання Послуг або в електронній пошті на електронну адресу gbar_malevich@gmail.com. Крім цього, укладенням цього Договору, Клієнт підтверджує, що він повідомлений про його права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних , в т.ч. передачу персональних дані Виконавцю з метою виконання умов Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для можливості попереднього бронювання часу для надання Послуг Клієнту і інформування Клієнта про час запису для надання Послуг та рекламні пропозиції Виконавця. Клієнт також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта з метою виконання даного Договору, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних, в т. ч. оператору платіжної системи для забезпечення можливості проведення взаєморозрахунків за Договором.

8.2. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб – Клієнтів та відомостей, які ці особи надають про себе Виконавцю: прізвище, ім'я, по- батькові Клієнта, його банківські реквізити, електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, контактний номер телефону). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в документах або повідомленнях, що подаються Клієнтом в процесі виконання цього договору, в т.ч. при заповненні відповідних текстових полів на Сайті Виконавця та/або при реєстрації Клієнта в Мобільному додатку.

8.3. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Клієнта про час запису для надання Послуг, надсилання копій платіжних документів про оплату Послуг, повідомлення Клієнта про рекламні пропозиції Виконавця засобами SMS, електронних повідомлень (в т.ч. в месенджерах, push-нотифікаціями у Мобільному додатку) і т. ін.

8.4. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Клієнта як суб'єкта і володільця персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності Виконавця (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті Виконавця та/або у Мобільному додатку, захищаються правом інтелектуальної власності.

9.2. Використання Клієнтом об’єктів інтелектуальної власності Виконавця з комерційною метою, їх копіювання, відтворення в будь-якій формі, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація допускається виключно за наявності попередньої письмової згоди Виконавця.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

10.2. Договір набуває чинності з моменту здійснення Клієнтом Акцепту Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договору без будь-якого спеціального повідомлення Клієнта, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті Виконавця. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

10.4 Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

10.5. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх істотних вимог, що є необхідними для чинності правочину.

10.6. Належним повідомленням та доведенням інформації до Клієнтів, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації на Сайті Виконавця.

10.7. Умови використання подарункових сертифікатів врегульовуються згідно правил, розміщених у розділі «Правила сертифікатів» на Сайті Виконавця.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

GxBar Big

Електронною поштою: gbar_malevich@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380443377755

Звичайною поштою: Київ, вул. Казимира Малевича, 86П

GxBar Mini

Електронною поштою: gbar_red_arm@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380443377755

Звичайною поштою: Київ, вул. Велика Васильківська, 33

GxBar Special

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380443377755

Звичайною поштою: Київ, бул. Лесі Українки, 13

GxBar Easy

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380443377755

Звичайною поштою: Київ, вул. Мечникова, 6

GxBar Babe

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380443377755

Звичайною поштою: Київ, вул. Зарічна, 1-В

GxBar Che

Електронною поштою: g.bar.cherkasy@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380963203040

Звичайною поштою: Черкаси, вул. Свято-Троїцька (Кірова), 94

GxBar Mini

Електронною поштою: gbarodessa@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380684008112

Звичайною поштою: Одеса, пер. Віце-адмірала Жукова, 3/7

GxBar French

Електронною поштою: s.komisaruk@ohmylook.ua

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380684008112

Звичайною поштою: Одеса, Французький бульвар, 2

GxBar Lviv

Електронною поштою: lviv.g.bar@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380976655449

Звичайною поштою: Львів, вул. Нижанківського, 9

GxBar Ivano-Frankivsk

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380960988998

Звичайною поштою: Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 80А

GxBar Chernivtsi

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380 50 580 777 2

Звичайною поштою: Чернівці, вул. Щербанюка, 75

GxBar Poltava

Електронною поштою: g.bar.poltava2507@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +38 050 33 53 003

Звичайною поштою: Полтава, вул. Антона Грицая, 10

GxBar Zaporizhzhia

Електронною поштою: job.zp@gbar.com.ua

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +38 066 345 6111

Звичайною поштою: Запоріжжя, пр-т Соборний, 102

GxBar Big Kharkiv

Електронною поштою: gbaradm@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380952858111

Звичайною поштою: Харків, вул. Ярослава Мудрого, 10

GxBar Mini Kharkiv

Електронною поштою: gbaradm@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380 (50) 280 81 11

Звичайною поштою: Харків, вул. Клочківська, 93

GxBar Beauty Market

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380674008111

Звичайною поштою: Одеса, вул. Рішельєвська, 9а

GxBar Kremenchuk

Електронною поштою: olga.motsar@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380984727711

Звичайною поштою: Кременчук, пр-т Лесі Українки, 120

GxBar Dnipro

Електронною поштою: dnepr@gbar.com.ua

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +38093 611 88 98

Звичайною поштою: Проспект Д.Яворницького 70А

GxBar Rivne

Електронною поштою: rivne.g.work@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380 (98) 099 15 00

Звичайною поштою: вул. Льва Толстого, 10

GxBar Lutsk

Електронною поштою: gbar.lutsk@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +38 093 877 76 88

Звичайною поштою: вул. Словацького, 12

GxBar Uzhgorod

Електронною поштою: job.g.bar.uzh@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380 (66) 846 17 23

Звичайною поштою: вул. Собранецька 43б (2 корпус)

GxBar Brave

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380443377755

Звичайною поштою: Київ, вул. Острозьких, 8

GxBar Irpin

Електронною поштою: G.bar.irpin@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380733245494

Звичайною поштою: Україна, Ірпінь,вул. Університетська 3/1, прим.141

GxBar Kropyvnytskyi

Електронною поштою: gbar_malevich@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +38050 888 00 96

Звичайною поштою: Україна, місто Кропивницький, вул. Івана Похітонова 9, жк «Ковалівський»

GxBar Kivsh

Електронною поштою: chiefgbarlviv@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: ‭+380 (67) 551 15 50‬

Звичайною поштою: Україна м.Львів вул.Шевченка 120г

GxBar Вінниця

Електронною поштою: g.ohmylook@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380687468686

Звичайною поштою: Україна, Вінниця, вул. Василя Порика, 42

GxBar Хмельницький

Електронною поштою:

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: 067 220 72 11

Звичайною поштою: Україна, м. Хмельницький, вул. Грушевського 66/1

GxBar City

Електронною поштою: gbaradm@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380 (95) 285 81 11

Звичайною поштою: Украіна, м. Харків. Вул.Сумська, 59

GxBar Brovary

Електронною поштою: brovary@gbar.ua

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: 0737305373

Звичайною поштою: Україна, м. Бровари, вул. Київська,235 прим. 87

G×Bar Bucha

Електронною поштою: g.bar.buchacity@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: 0733245494

Звичайною поштою: пров. Олекси Тихого, 4, Буча, Київська обл., 08292

GxBar Sumy

Електронною поштою: Gxbarsumy@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +38066 660 62 01

Звичайною поштою: Україна, м.Суми, пр. Михайла Лушпи 5, корпус 28

GxBar Kherson

Електронною поштою: Kherson.gbar@gmail.com

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380 (50) 538 19 36

Звичайною поштою: м.Херсон, вул. Грушевського, 117

GxBar Ternopil

Електронною поштою: ternopil@gbar.ua

Відвідавши цю сторінку на нашому веб-сайті: https://gbar.com.ua/

За номером телефону: +380683737722

Звичайною поштою: м.Тернопіль, вул.Грушевського 4, 46002